მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის შესახებ ჩანაწერი.
საგანმანათლებლო თამაში
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა მიჩიგანის უზენაესი სასამართლოს სასწავლო ცენტრის საგანმანათლებლო ონლაინ თამაში - ,,დღე სასამართლოში".
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის 31-ე მუხლისადმი მიძღვნილი ანიმაციური ფილმი. დასახელებული მუხლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ყველა ბავშვს აქვს დასვენების, თამაშის, კულტურულ და გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობის უფლება“ ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი.
მშობლების უფლებები და მოვალეობები შვილების მიმართ
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა შვილების მიმართ მშობლების უფლება-მოვალეობის შესახებ ჩანაწერი. სადაც ნაჩვენებია, მშობლების სამართლებრივი ვალდებულებები და უფლებები, რაც ზნეობრივ მოვალეობებთან ერთად ბავშვის სრულფასოვანი აღზრდის უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანია.
,,გაჩხრეკა - ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში"
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის მე-16 მუხლისადმი მიძღვნილი ანიმაციური ფილმი. დასახელებული მუხლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ყველა ბავშვს აქვს პირადი ცხოვრების უფლება. არავინ არ უნდა დაესხას თავს ბავშვის საცხოვრებელ ადგილს, არ უნდა გახსნას მისი წერილები და ელექტრონული ფოსტა და არ უნდა შეაწუხოს ის და მისი ოჯახის წევრები“. ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი.
ჰააგის 1980 წლის კონვენცია ,,ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ,,ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“ ჰააგის 1980 წლის კონვენციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო. ,,სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს კონვენციის ეფექტიან იმპლემენტაციას ეროვნულ კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში. დოკუმენტი უმთავრესად გამიზნულია იმ პრაქტიკოსებისა (მოსამართლეები, ადვოკატები) და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ბავშვთა საერთაშორისო არამართლზომიერი გადაადგილების/დაკავების საქმეების განხილვის პროცესში. სახელმძღვანელო დაყოფილია 8 თავად და მოიცავს კონვენციიდან გამომდინარე ყველა მნიშვნელოვან და პრობლემურ სამართლებრივ საკითხს, რომელთა განმარტების საჭიროებაც სასამართლოს წინაშე შეიძლება დადგეს. აქედან გამომდინარე, განხილულია როგორც საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სასამართლოების, ასევე, საერთაშორისო სასამართლოების, უმეტესად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, პრაქტიკა კონვენციის ნორმების ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით.“
არასრულწლოვნის ცალკეული უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა სისხლის სამართლის პროცესში არასრულწლოვნის ცალკეული უფლებების შესახებ ჩანაწერი. სადაც არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გარკვეულ უფლებებთან ერთად ნაჩვენებია, არასრულწლოვნის საქმის განხილვის ზოგიერთი თავისებურება. ასევე წარმოჩენილია არასრულწლოვნისათვის დასანიშნი სასჯელის სახეები და მიზანი.
"ბავშვის უფლებების შესახებ" კონვენციის შემოკლებული ვერსია
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა "ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის შემოკლებული ვერსიის ვიდეო რგოლი.
ორიანი - ,,ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში"
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის 28-ე მუხლისადმი მიძღვნილი ანიმაციური ფილმი. დასახელებული მუხლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ყველა ბავშვს აქვს განათლების მიღების უფლება. სასკოლო დისციპლინის დამყარებისას აუცილებელია ბავშვის ღირსების მიმართ პატივისცემით მოპყრობა“.
ბავშვის უფლებათა კონვენცია (საბავშვო გამოცემა)
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ,,ბავშვის უფლებების შესახებ" კონვენციის საბავშვო გამოცემა. ,,გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ბავშვთა უფლებების კონვენცია 1989 წლის 20 ნოემბერს მიიღო. იგი ძალაში 1990 წლის 2 სექტემბრიდან შევიდა. კონვენცია შედგება 54 მუხლისაგან, რომელთაგან პირველი 42 მუხლი შეეხება ბავშვის დაცვასთან დაკავშირებულ ძირითად პრინციპებს - ბავშვის უფლებებს, სახელმწიფოს ვალდებულებებს და ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებული ადამიანების მოვალეობებს. 43-54 მუხლებში კი საუბარია იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთონ სახელმწიფომ და ზრდასრულმა ადამიანებმა ერთად კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. კონვენციას მიერთებულია 193 ქვეყანა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყნებმა აიღეს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. საქართველო აღნიშნულ კონვენციას 1994 წელს შეუერთდა. კონვენციის წინამდებარე საბავშვო გამოცემა ეძღვნება ბავშვის უფლებათა კონვენციის მიღების ოცი წლისთავს."
ძარცვა - "ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში"
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის მე-40 მუხლისადმი მიძღვნილი ანიმაციური ფილმი. დასახელებული მუხლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ბავშვმა, რომელმაც კანონი დარღვია, უნდა მიიღოს სამართლებრივი ან სხვა სახის დახმარება. მისი დაპატიმრება მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა მოხდეს“. ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი. ანიმაციური ფილმების დისკი გამოიცა „ანიმაციის განვითარების ფონდისა“ და „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ თანამშრომლობით განხორციელებული პროექტის -„ბავშვის უფლებათა კონვეცია ანიმაციაში“- ფარგლებში. თითოეული ფილმი კონვენციის ერთ მუხლს ეძღვნება, მუხლის შინაარსი კი კონკრეტული მაგალითებით ანიმაციური ფილმის სახითაა გადმოცემული.
TEEN.COURT.GE გილოცავთ შობა-ახალ წელს
არასრულწლოვნის შრომითი უფლებები
ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი არასრულწლოვნის შრომითი უფლებების შესახებ. ბლოგში ნაჩვენებია რა ასაკიდან აქვს არასრულწლოვანს დასაქმების უფლება, რა პირობებში და რა სფეროშია შესაძლებელი მისი დასაქმება.
ჯიბის ფულის განკარგვის უფლებამოსილება
ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი არასრულწლოვნის მიერ ე.წ. ,,ჯიბის ფულის" განკარგვის უფლებამოსილების შესახებ. ბლოგში ნაჩვენებია არასრულწლოვნის მიერ ჯიბის ფულის განკარგვის უფლებამოსილების ფარგლები და გერმანიის მაგალითზე, მითითებულია რა ოდენობის ჯიბის ფულის მიცემაა არასრულწლოვნისათვის რეკომენდირებული.
არასრულწლოვნის მიერ დადებული ხელშეკრულება
ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი არასრულწლოვანის მიერ ხელშეკრულების დამოუკიდებლად დადების უფლებამოსილების შესახებ. ბლოგში განხილულია თუ რა შემთხვევაში მოითხოვს/არ მოითხოვს არასრულწლოვნის მიერ ხელშეკრულების დადება მისი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობას.
ბავშვის უფლებების გაგება
ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (TEEN.COURT.GE) ბიბლიოთეკას დაემატა ევროპის საბჭოს გამოცემა, "ბავშვის უფლებების გაგება". "ყველას აქვს უფლებები. მეტიც, შენ, თუნდაც 18 წლამდე ასაკის გოგოს თუ ბიჭს, გაქვს გარკვეული უფლებები. ეს უფლებები ჩამოთვლილია გაერო-ს 1989 წლის ბავშვის უფლებათა კონვენციაში. აქვე აღნიშნულია, რა ღონისძიებებს უნდა მიმართონ სახელმწიფოებმა, რომ დაგეხმარონ ამ უფლებათა განხორციელებაში." იხ.
მოგზაურობა დიდი ევროპის სამყაროში
ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (TEEN.COURT.GE) ბიბლიოთეკას დაემატა ევროპის საბჭოს გამოცემა, სათავგადასავლო მოთხრობა - "მოგზაურობა დიდი ევროპის სამყაროში".
კომპასიტო - სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებათა განათლების სფეროში ბავშვებისათვის
ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბიბლიოთეკას დაემატა ახალი ელექტრონული წიგნი, ევროპის საბჭოს გამოცემა ადამიანის უფლებათა განათლების სფეროში ბავშვებისათვის "კომპასიტო".
ბავშვთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე
ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი ბავშვთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
ოჯახური ძალადობა
ახალგაზრდული სამართლებრივი პორტალის (teen.court.ge) ბლოგს დაემატა ჩანაწერი ოჯახური ძალადობის შესახებ. ჩანაწერში მოკლედ არის მიმოხილული: ☛ ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმის არსი; ☛ ოჯახური ძალადობის გამოვლენის სირთულე; ☛ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმები;
სასამართლო ხელისუფლება
მოსწავლეთა სამართლებრივ პორტალს დაემატა ტესტირება სასამართლო ხელისუფლების შესახებ. სასამართო ხელისუფლების განმახორციელებელი ერთ-ერთი შტოა,რომლის დამოუკიდებლობა დემოკრატიული და განვითარებული სახელმწიფოს აუცილებელი კომპონენტია. მოცემული 14 კითხვა შეეხება სასამართლოსა და მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის აუცილებელ პრინციპებს. ტესტირების დასრულების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია გაიგოს, თუ რამდენი ქულა დააგროვა და რომელია სწორი პასუხები.გისურვებთ წარმატებას. დროთა განმავლობაში მოსწავლეთა სამართლებრივ პორტალს დაემატება ახალი ტესტები სხვა აქტუალურ და საინტერესო თემებზე.
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.