მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი


სიახლეები

teen.court.ge გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს!
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის შესახებ ჩანაწერი.
საგანმანათლებლო თამაში
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა მიჩიგანის უზენაესი სასამართლოს სასწავლო ცენტრის საგანმანათლებლო ონლაინ თამაში - ,,დღე სასამართლოში".
ფილმები

"გართობა - ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში"
ანიმაციური ფილმი ეძღვნება ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის 31-ე მუხლს, რომლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ყველა ბავშვს აქვს დასვენების, თამაშის, კულტურულ და გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობის უფლება“. ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი.
,,გაჩხრეკა - ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში
ანიმაციური ფილმი ეძღვნება ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის მე-16 მუხლს, რომლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ყველა ბავშვს აქვს პირადი ცხოვრების უფლება. არავინ არ უნდა დაესხას თავს ბავშვის საცხოვრებელ ადგილს, არ უნდა გახსნას მისი წერილები და ელექტრონული ფოსტა და არ უნდა შეაწუხოს ის და მისი ოჯახის წევრები“. ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი.
კონვენცია "ბავშვის უფლებების შესახებ" (შემოკლებული ვერსია)
ვიდეო რგოლში ნაჩვენებია ,,ბავშვის უფლებების შესახებ" კონვენციის შემოკლებული ვერსია.
კაზუსი 1. თამბაქოს მიყიდვა არასრულწლოვნისათვის
17 წლის გიორგის საყვარელი გუნდია მადრიდის „რეალი“. ერთ დღესაც მას მეგობარმა ურჩია, რომ, რადგან დარწმუნებული იყო მადრიდის „რეალის“ მოგებაში, კარგი იქნებოდა, თუ ტოტალიზატორში ფსონს ამ გუნდ- ზე დადებდა, მაგრამ ტოტალიზატორის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა მას ამის საშუალება არ მისცა. გიორგის აინტერესებს, ჰქონდა თუ არა ხელმძღვანელს ამის უფლება?


– დიახ, „მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ კანონით (2001 წ.) ტოტალიზატორის ხელმძღვანელს მოზარდთა არდაშვების მიზნით უფლება აქვს, შეამოწმოს დაწესებულებაში შესულ (მათ შორის, არამოთამაშე) პირთა ასაკი და არასრულწლოვანების დადგენისას მათგან მოითხოვოს დაწესებულების დატოვება.


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1761-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, „21 წლამდე ასაკის პირის სა- მორინეში ან/და აზარტულ კლუბში სათამაშოდ დაშვება ან 18 წლამდე ასაკის პირის სათამაშო აპარატების სალონში სათამაშოდ დაშვება...“ გამოიწვევს ორგანიზატორის დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.
დღის ტერმინები

ადამიანებს, ორგანიზაციებს ან სახელმწიფოთა შორის დადებული და იურიდიულად სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმება.

[ლათ. humanus – ადამიანური]
მსოფლმხედველობა, რომელშიც მთავარი ადგილი უკავია ადამიანს, როგორც უმთავრეს ფასეულობას. ჰუმანიზმის იდეა გამსჭვალულია ადამიანის მიმართ გულისხმიერებით, სიყვარულით და ადამიანური ღირსების პატივისცემით. ჰუმანიზმი, როგორც ფილოსოფიური მოძღვრება, ჩამოყალიბდა აღორძინების ეპოქაში.

[ბერძნ. hegemonia – ჰეგემონია, ბატონობა]
სახელმწიფო დოქტრინა, რომელიც გულისხმობს ერთი რომელიმე ქვეყნის მიერ სხვა ქვეყნის (ან ქვეყნების) საკუთარი გავლენის ქვეშ მოქცევას; მისწრაფება მსოფლიო ბატონობისკენ. როგორც წესი, გამოიხატება პოლიტიკური, მორალური და ეკონომიკური შეხედულებების თავსმოხვევით და არ არის აუცილებელი ჰეგემონიის სამხედრო ძალით დამყარება. ასეთ შემთხვევაში ერთ რომელიმე სახელმწიფოს სამხედრო, ეკონომიკური, კულტურული, ინტელექტუალური უპირატესობა აძლევს საშუალებას, საკუთარი წესრიგი დაამყაროს სხვა, უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებში.

მიეკუთვნება ე. წ. კოლექტიურ უფლებებს. გულისხმობს იმას, რომ ყველა ხალხი (ერი) თანასწორია, მათ თანაბარი უფლებები აქვთ და ერთნაირი პატივისცემით უნდა სარგებლობდნენ. აქედან გამომდინარე, გაუმართლებელია ერთი ხალხის მეორეზე ბატონობა. ყველა ხალხს უნდა ჰქონდეს თვითგამორკვევის განუყოფელი და უდავო უფლება, დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს საკუთარი პოლიტიკურ სტატუსი.

სახელმწიფო მმართველობა, რომელიც ავტოკრატიული და დემოკრატიული რეჟიმების ერთგვარ ეკლექტიკურ ერთიანობას წარმოადგენს. უფრო ზუსტად, ეს არის ავტორიტარული რეჟიმი, რომელსაც ახასიათებს დემოკრატიის გარკვეული ელემენტები.
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.