მთავარი ტური პროექტის შესახებ კონტაქტი


სიახლეები

,,გაჩხრეკა - ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში"
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის მე-16 მუხლისადმი მიძღვნილი ანიმაციური ფილმი. დასახელებული მუხლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ყველა ბავშვს აქვს პირადი ცხოვრების უფლება. არავინ არ უნდა დაესხას თავს ბავშვის საცხოვრებელ ადგილს, არ უნდა გახსნას მისი წერილები და ელექტრონული ფოსტა და არ უნდა შეაწუხოს ის და მისი ოჯახის წევრები“. ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი.
ჰააგის 1980 წლის კონვენცია ,,ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა ,,ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“ ჰააგის 1980 წლის კონვენციის პრაქტიკული სახელმძღვანელო. ,,სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს კონვენციის ეფექტიან იმპლემენტაციას ეროვნულ კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში. დოკუმენტი უმთავრესად გამიზნულია იმ პრაქტიკოსებისა (მოსამართლეები, ადვოკატები) და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ ბავშვთა საერთაშორისო არამართლზომიერი გადაადგილების/დაკავების საქმეების განხილვის პროცესში. სახელმძღვანელო დაყოფილია 8 თავად და მოიცავს კონვენციიდან გამომდინარე ყველა მნიშვნელოვან და პრობლემურ სამართლებრივ საკითხს, რომელთა განმარტების საჭიროებაც სასამართლოს წინაშე შეიძლება დადგეს. აქედან გამომდინარე, განხილულია როგორც საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სასამართლოების, ასევე, საერთაშორისო სასამართლოების, უმეტესად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, პრაქტიკა კონვენციის ნორმების ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით.“
არასრულწლოვნის ცალკეული უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში
საინფორმაციოსამართლებრივ პორტალს მოზარდებისათვის (teen.court.ge) დაემატა სისხლის სამართლის პროცესში არასრულწლოვნის ცალკეული უფლებების შესახებ ჩანაწერი. სადაც არასრულწლოვანი ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გარკვეულ უფლებებთან ერთად ნაჩვენებია, არასრულწლოვნის საქმის განხილვის ზოგიერთი თავისებურება. ასევე წარმოჩენილია არასრულწლოვნისათვის დასანიშნი სასჯელის სახეები და მიზანი.
ფილმები

,,გაჩხრეკა - ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში
ანიმაციური ფილმი ეძღვნება ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის მე-16 მუხლს, რომლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ყველა ბავშვს აქვს პირადი ცხოვრების უფლება. არავინ არ უნდა დაესხას თავს ბავშვის საცხოვრებელ ადგილს, არ უნდა გახსნას მისი წერილები და ელექტრონული ფოსტა და არ უნდა შეაწუხოს ის და მისი ოჯახის წევრები“. ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი.
კონვენცია "ბავშვის უფლებების შესახებ" (შემოკლებული ვერსია)
ვიდეო რგოლში ნაჩვენებია ,,ბავშვის უფლებების შესახებ" კონვენციის შემოკლებული ვერსია.
ორიანი - ,,ბავშვის უფლებათა კონვენცია ანიმაციაში"
ანიმაციური ფილმი ეძღვნება ,,ბავშვის უფლებების შესახებ“ კონვენციის 28-ე მუხლს, რომლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, რომ ,,ყველა ბავშვს აქვს განათლების მიღების უფლება. სასკოლო დისციპლინის დამყარებისას აუცილებელია ბავშვის ღირსების მიმართ პატივისცემით მოპყრობა“. ფილმში გადმოცემულია რეალური ამბავი.
კაზუსი 1. თამბაქოს მიყიდვა არასრულწლოვნისათვის
17 წლის გიორგის საყვარელი გუნდია მადრიდის „რეალი“. ერთ დღესაც მას მეგობარმა ურჩია, რომ, რადგან დარწმუნებული იყო მადრიდის „რეალის“ მოგებაში, კარგი იქნებოდა, თუ ტოტალიზატორში ფსონს ამ გუნდ- ზე დადებდა, მაგრამ ტოტალიზატორის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა მას ამის საშუალება არ მისცა. გიორგის აინტერესებს, ჰქონდა თუ არა ხელმძღვანელს ამის უფლება?


– დიახ, „მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ კანონით (2001 წ.) ტოტალიზატორის ხელმძღვანელს მოზარდთა არდაშვების მიზნით უფლება აქვს, შეამოწმოს დაწესებულებაში შესულ (მათ შორის, არამოთამაშე) პირთა ასაკი და არასრულწლოვანების დადგენისას მათგან მოითხოვოს დაწესებულების დატოვება.


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1761-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, „21 წლამდე ასაკის პირის სა- მორინეში ან/და აზარტულ კლუბში სათამაშოდ დაშვება ან 18 წლამდე ასაკის პირის სათამაშო აპარატების სალონში სათამაშოდ დაშვება...“ გამოიწვევს ორგანიზატორის დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.
დღის ტერმინები

ადამიანებს, ორგანიზაციებს ან სახელმწიფოთა შორის დადებული და იურიდიულად სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმება.

[ლათ. humanus – ადამიანური]
მსოფლმხედველობა, რომელშიც მთავარი ადგილი უკავია ადამიანს, როგორც უმთავრეს ფასეულობას. ჰუმანიზმის იდეა გამსჭვალულია ადამიანის მიმართ გულისხმიერებით, სიყვარულით და ადამიანური ღირსების პატივისცემით. ჰუმანიზმი, როგორც ფილოსოფიური მოძღვრება, ჩამოყალიბდა აღორძინების ეპოქაში.

[ბერძნ. hegemonia – ჰეგემონია, ბატონობა]
სახელმწიფო დოქტრინა, რომელიც გულისხმობს ერთი რომელიმე ქვეყნის მიერ სხვა ქვეყნის (ან ქვეყნების) საკუთარი გავლენის ქვეშ მოქცევას; მისწრაფება მსოფლიო ბატონობისკენ. როგორც წესი, გამოიხატება პოლიტიკური, მორალური და ეკონომიკური შეხედულებების თავსმოხვევით და არ არის აუცილებელი ჰეგემონიის სამხედრო ძალით დამყარება. ასეთ შემთხვევაში ერთ რომელიმე სახელმწიფოს სამხედრო, ეკონომიკური, კულტურული, ინტელექტუალური უპირატესობა აძლევს საშუალებას, საკუთარი წესრიგი დაამყაროს სხვა, უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებში.

მიეკუთვნება ე. წ. კოლექტიურ უფლებებს. გულისხმობს იმას, რომ ყველა ხალხი (ერი) თანასწორია, მათ თანაბარი უფლებები აქვთ და ერთნაირი პატივისცემით უნდა სარგებლობდნენ. აქედან გამომდინარე, გაუმართლებელია ერთი ხალხის მეორეზე ბატონობა. ყველა ხალხს უნდა ჰქონდეს თვითგამორკვევის განუყოფელი და უდავო უფლება, დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს საკუთარი პოლიტიკურ სტატუსი.

სახელმწიფო მმართველობა, რომელიც ავტოკრატიული და დემოკრატიული რეჟიმების ერთგვარ ეკლექტიკურ ერთიანობას წარმოადგენს. უფრო ზუსტად, ეს არის ავტორიტარული რეჟიმი, რომელსაც ახასიათებს დემოკრატიის გარკვეული ელემენტები.
ვებ-გვერდი შექმნილია საქართველოს სასამართლოების მოხელეთა პროფესიულ ასოციაციის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლებობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.